ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

113
17 تا 18 آذر سال 1395 تهران- مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
pixel