آشنایی با اشتباهات ذهنی و فکری (قسمت چهارم) : خطای تأیید اجتماعی

83
خطای تأیید اجتماعی یا غریزه جمع گرایی بر این تأکید دارد که افراد وقتی مثل بقیه عمل میکنند احساس میکنند که رفتارشان درست است. توضیحات بیشتر را در ویدئو ببینید.
pixel