تغییر سیستم پمپ آبرسانی مجتمع ۵ واحدی.صفر تا صد پمپ آب با الکتروتکنیک باقریان

78
تغییر سیم پیچی پمپ از تکفاز به سه فاز و حذف هزینه خرید پمپ جدید تهیه و نصب اینورتر تکفازبه سه فاز و حذف کابل کشی سه فاز حذف منبع تحت فشار و پرشر سوئیچ صفرتاصد پمپ اب با الکتروتکنیک باقریان www.t.me/etbpump
4 ماه پیش
# pump
# پمپ
pixel