دوربین 95؛ قسمت 22؛ سفرنامه آقای شهربانی، جاده های برفی

18

1859 - قسمت نهم از سفرنامه آقای شهربانی ؛ حادثه در جاده برفی ، اقامت در پمپ بنزین و ادامه مسیر برفی .