شراگ با سیم کش

2,905

عضلات اصلی: عضلات بالا برنده کتف - ذوزنقه ای - عضلات کمکی : متوازی الاضلاع شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir

Vipfitness
Vipfitness 45 دنبال کننده