بیمه نیروهای ایرانی و اتباع خارجی شاغل در واحد های مستقر در مناطق آزاد

1,214

به استناد «ماده ۴۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی» کلیه نیروهای ایرانی و اتباع خارجی شاغل در واحد های مستقر در مناطق آزاد مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند.