تعزیه دوطفلان مسلم - قسمت چوپان روستای برغمد محرم 98

2,146

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد - محرم 98 تعزیه دوطفلان مسلم امیر صفری (چوپان) حسن برکتی پور (چوپان) مهدی میرابراهیمی (طفلان محمد) امیرعلی دانشمندی (طفلان ابراهیم) حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد

pixel