آموزش حسابداری عملی- در جلسه اول مصاحبه قبول شدم

578
عجیب ولی واقعی !!! اگر نکات مصاحبه را خوب فرا گرفته باشیم و مو به مو آن را انجام دهیم ، بعید نیست که مثل آقای محفوظی در اولین مصاحبه موفق شویم .
pixel