اصطلاح قوز بالا قوز در انگلیسی

335
مهمترین اصطلاحات در زبان انگلیسی . اصطلاح Double whammy یا همون قوز بالا قوز
pixel