تجارت پرسود یا جنایت محیط زیستی

560
در جنوب شرق آسیا کسی با صنعت پرورش یا شکار کروکودیل بیگانه نیست ،صنعتی پرسود که با فریاد اعتراض طرفداران حقوق حیوانات درآمیخته بوده و هست .
pixel