چرا شجیع برای فدراسیون همگانی مهم است ؟؟

73
جوان گرایی و نه به بازنشسته ها تنها راه نجات ورزش همگانی است مطلبی را از محمد پورپناهی استاد دانشگاه در نقد آقای مجد آرا و دلایل اینکه فدراسیون همگانی به فردی چون رضا شجیع نیاز دارد را برایتان تهیه کردیم .
pixel