آیا می دانستید همه لذت های دنیا حرام نیستند ؟!

53
آیا می دانستید همه لذت ها حرام نیستند ؟ بیشتر ما بخاطر روزمره شدن استایل زندگی و یکنواختی ، از لذت های پیرامون خود غافل و به دور مانده ایم . لذت را معادل حرام و عمل منافی عفت و شرف عمومی تعریف کرده اند و ما هم به نوعی باور کرده ایم . لذت های عادی و در دسترس همه ما می توانند شامل : لذت از سلامتی ، لذت از نوشیدن یک فنجان چای ، لذت مصاحبت با یک دوست خوب ، لذت دیدن یک فیلم زیبا ، لذت حرکت و پویایی ، لذت مطالعه ، لذت مهمانی ، لذت رقص و پایکوبی ، لذت آواز خواندن ، لذت ورزش کردن و......
pixel