02-منبع داده (آموزش ساخت منبع داده )

145
نکات قسمت دوم آموزش ساخت منبع داده توضیح نحوه ساخت یک منبع داده جدید مدیریت ستون های اطلاعاتی در منبع داده تغییر نام ستون در صورت نیاز ساخت گرید از روی منیع داده موجود و مدیریت دسترسی کاربران به آن گرید ساخت و مدیریت برچسب های اطلاعاتی از روی گرید موجود
pixel