02-منبع داده (آموزش ساخت منبع داده )

34

نکات قسمت دوم آموزش ساخت منبع داده توضیح نحوه ساخت یک منبع داده جدید مدیریت ستون های اطلاعاتی در منبع داده تغییر نام ستون در صورت نیاز ساخت گرید از روی منیع داده موجود و مدیریت دسترسی کاربران به آن گرید ساخت و مدیریت برچسب های اطلاعاتی از روی گرید موجود

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel