افتضاح در مراسم معارفه مدیرکل جدید پست خراسان شمالی

1,841

افتضاح در مراسم معارفه مدیرکل جدید پست خراسان شمالی: ثبت کوتاهترین دوره مدیریت کشور با اشتباه تایپی!