انسان تا ملاقات با خدا

320

ما اومدیم رو زمین که برا یه ملاقات آماده بشیم برا یه مهمونی بزرگ آماده بشیم...