دومینوی فراموشی واقعیت ها در سازمان های مردم نهاد

204

یکی از مشکلات مدیران سازمان ها عدم انتقال صحیح مفاهیم به زیردستان با چند واسطه است که نشان دهده لزوم هماهنگی و نزدیکی بیشتر با بدنه تیم (سازمان) و ایجاد سیستمی چابک می باشد. یکی از تمرینات ورکشاپ «کار تیمی در سمن ها» به این موضوع اختصاص داشت که با هم خواهیم دید... از سلسله ورکشاپ های مدیریتی سازمان های مردم نهاد-بهار 1397