تشریح اقدامات زندانهای خوزستان در هفته قوه قضائیه 1395

298

گزارش آرشیو) آقای رضاپوستچی مدیرکل زندانهای خوزستان بمناسبت هفته قوه قضائیه سال 1395 طبق برنامه ریزی ستاد گرامی داشت هفته قوه قضائیه دستگاه های قضائی استان، با حضور در صدا و سیمای استان اقدامات عمومی این اداره کل را در در 15 ماهه (1394 و بهار 95) برای مردم شریف خوزستان تشریح کرد.