افزایش سرمایه

1,695

افزایش سرمایه در شرکت ها چیست؟ پس از افزایش سرمایه چه اتفاقی برای سهام شرکت خواهد افتاد؟ افزایش سرمایه خوب است یا بد؟!