دهمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران

87

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد توانست در اولین دوره حضور در این مراسم تقدیر نامه یک ستاره را دریافت نماید. این تقدیرنامه توسط هیات اهدا کنندگان به جناب آقای دکتر مسیح مشهدی تفرشی مدیریت محترم عامل اهدا گردید.

pixel