تشکیل رسمی کانال تبادل مالی اتحادیه اروپا با ایران با نام INSTEX

165

تسنیم/ صبح امروز یک شبکه آلمانی از تشکیل رسمی کانال تبادل مالی اتحادیه اروپا با ایران با نام INSTEX

سعید کفایتی
سعید کفایتی 842 دنبال کننده