طنز خط خطی ویژه چهارشنبه سوری

214

وعده دیدار اپوزیسیون، چهارشنبه سوری، تغییر رژیم باترقه!