قوانین و مقررات رانندگی و الزامات حمل بار

91
دوره آموزشی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و الزامات حمل و نقل بار به اهتمام سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد و در راستای افزایش آگاهی رانندگان تهیه شده است.
pixel