معرفی دوره مدیریت پروژه براساس ویرایش ششم PMBOK

76
دوره های الکترونیک مدیریت پروژه https://lnkd.in/edAX8KR هم آموز: ویرایش ششم راهنمای PMBOK https://www.hamamooz.com/
pixel