آزمایش پدیده شکست نور

3,689
اگر به یک دماسنج که درون یک لیوان محتوی آب و نفت قرار دارد نگاه کنیم ، به صورت شکسته به نظر میرسد. همچنین هر چقدر محیط غلیظ تر باشد مثل نفت میزان شکستگی بیشتر است.که ه علت آن شکسته شده پرتو نور هنگام تغییر محیط است که به این پدیده شکست نور میگوییم.
pixel