اولین عکس سیاه چاله فضائی و تحول در علم ستاره شناسی فضا

626

نخستین عکس سیاهچاله برای تغییر فیزیک برای همیشه لطفا برای. The Horizon Telescope Event اولین تصویر سیاهچاله واقعی را منتشر کرد. دانشمندان در واشنگتن دی سی برای جشن گرفتن یافته ها شرکت کردند. راشل بلینینز RT امریکا جزئیات دارد. First ever black hole photo to change astrophysics forever.The Event Horizon Telescope Project has released the world’s first image of an actual black hole. Scientists gathered in Washington, DC to celebrate the findings. RT America’s Rachel Blevins has the details.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده