سخت ساده/ اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

1,031

سختِ ساده/ گزارشی تفصیلی از ارودی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز تابستان96 شهرستان چاراویماق