پیگیری آخرین وضعیت پروژه بتن نما مستحکم روز فاز 5 پردیس ۹۸/۰۱/۲۶

398

توضیحات سرپرست کارگاه پروژه بتن نما مستحکم در رابطه با روند انجام فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌های چند روز آینده

pixel