بخشی از سمینار فن بیان د رموسسه جوان

984
در این بخش از سمینار، سرکار خانم زهرا همتیان موضوع رفع خجولی در فن بیان و سخنرانی را به بحث گذاشته اند.
موسسه جوان 10 دنبال کننده
pixel