09 آموزش فرم ساز قسمت دوم

51
نکات قسمت نهم نحوه تصحیح عنوان فلید در فرم اعتبار سنجی فلید ها در sql : بررسی یکتایی برخی ستون های اطلاعاتی که توسط کاربر وارد میشود بررسی حالت فرم(مد ویرایش یا وارد کردن اطلاعات ) کنترل طول کاراکتر های وارد شد به وسیله اعتبار سنجی sql مقایسه بین دو فیلد
pixel