قسمت سی و چهارم مستند سیاسی جمهور

333

حواشی بعد از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و پیروزی حسن روحانی.

pixel