آموزش ورود به کلاس و مشاهده فایل های ضبط شده در سامانه درس افزار از طریق موبایل

220
آموزش ورود به کلاس مجازی و مشاهده فایل های ضبط شده در سامانه درس افزار موسسه آموزش عالی حکیم طوس از طریق موبایل
pixel