در انگلیس خانم هایی را با حجاب فرستادن گدایی کنن و چهره بدی از اسلام نشان دهند.

487

در انگلستان تعدادی از خانم ها را با حجاب اسلامی به خیابان ها فرستادن تا با گدایی کردن، چهره بدی از مسلمان را به رهگذران نمایش دهند. یک خبرنگار زرنگ متوجه این فریبکاری شده و از این خانمها خواسته که در مقابل دریافت ۱۰ پوند انگلیس(بیش از ۱۲ دلار)، یک بار سوره حمد را بخوانند. اما این خانمها که به بهانه وضع بد مالی گدایی می کردند، حاضر به قرائت سوره حمد که هر مسلمانی آن را بلد است، نبودند. این خانمها که برای فرار از مفتضح شدن به دنبال راحت کردن خود از دست آن خبرنگار بودند، وارد یک کافه (مخصوص سرو مشروب) می شوند

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده