سخنرانی آقای دکتر سید امیر حسینی در چین

223

سخنرانی آقای دکتر سید امیر حسینی در چین - در خصوص صنعت کارتن و ورق ایران