سالگرد تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

1,520

به بیستمین سالگرد تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی