معرفی جمعیت امام علی - 94

1,051

جمعیت امام علی یک نهادمردمی و مستقل(NGO)و دارای مقام مشورتی در شورای امور اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد است. اعضای جمعیت امام علی داوطلب هستندومنابع مالی آن از طریق خیرین تامین می گردد. جمعیت35مرکز با نام"خانه ایرانی"در سراسر کشور دارد که در این مراکز به کودکان کار و محروم از تحصیل خدمات آموزشی درسی،هنری،ورزشی، روانشناسی،پزشکی،بهداشت، تغذیه و... داده میشود kuchegardan.sosapoverty.org 02188930816