تشخیص چهره و میزان تب

35
این دستگاه برای تشخیص چهره و تب افراد در ورودی مراکز مختلف صنعتی، شرکتها و ... استفاده میشود. قابلیت اتصال به گیت های کنترلی از نکات مثبت این دستگاه است.
pixel