چهارمین همایش حقوق بشر آمریکایی-تیرماه 1399

584
مجمع جهانی صلح اسلامی به دنبال نشست های علمی- تحلیلی بررسی حقوق بشر آمریکایی از سال89، امسال نیز چهارمین همایش را به صورت مجازی با مشارکت نخبگان، کارشناسان ایرانی و جهانی، دستگاه های علمی- فرهنگی و حقوقی برگزار می کند.
pixel