شکوه نارین قلعه در شهر جهانی زیلو

57
میبد شهر جهانی زیلو با آثار باستانی فراوان در نوروز 98 میزبان مسافران نوروزی از سراسر کشور و مسافران خارجی بوده است.
pixel