احبک{} حسین الناصری و عبدالله الغریب

480

احبک بصوت الرادودین | حسین الناصری و عبدالله الغریب کلمات الشاعر | میثاق الحمدانی هندسة الصوت | مصطفی الساعدی مونتاج و اخراج | مجید الشهبازی تم التسجیل فی استودیو ام اس | {ms_studio} البسیتین t.me/recording_studio_mostafa 989160172024+