زن جوانی که از تجربه اعتیاد و بی خانمانی اش می گوید

1,818
زنی که سابقه سالها مصرف مواد و کارتن خوابی داشته، از تجربیاتش می گوید درحالیکه برای درمان اعتیاد به مرکز درمان اعتیاد مرهم تحت نظارت موسسه سیمای سبز رهایی آمده است.
pixel