مدار اشتباه گالیله

551

قرار گیری ماهواره ی گالیله در مدار اشتباه پس از پرتاب - دوم شهریور 1393