دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 56

42

شماره پنجاه و شش-1398/02/25 در برنامه شماره پنجاه و ششم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-ایرادهای قانونی مصوبۀ ورود تجهیزات و ماشین آلات خارجی 2-آئین نامۀ نحوۀ رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه در ارتباط با خسارت واردشده به شخص ثالث 3-مبنای کسر حق بیمۀ کارگران ساختمانی تعیین شد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi