باغات ساوه

54

بارش های اخیر نوید خوشی بود برای باغداران ساوه ؛ باغدارانی که طی سالهای گذشته بسیاری از درختان میوه خودرا بجهت خشکسالی از دست دادند

حسین توکلی
حسین توکلی 73 دنبال کننده