جلسه قرآنی با حضور قاریان و حافظان قرآن و شیخ محمدصالح پردل در مسجد سلمان فارسی

489

جلسه قرآنی با حضور قاریان و حافظان قرآن و شیخ محمدصالح پردل در مسجد سلمان فارسی