قسمت دوم سخنرانی دکتر رفیعی در همایش تحول علوم انسانی

373

نطریه ها تور هایی هستند که نظریه پرداز آن هارا بر روی واقعیات می اندازد تا آن ها را صید کند.تور ها مختصات ذهن پژوهشگر هستند و اگر ذهن این پژوهشگر الهی نباشد همه ی حقایق را نمی بیند یعنی تاروپود الهی واقعیات را حس نمی کند.