ترافیک در خیابان امام بهشهر

71

گفته های هادی خنجری فرماندار بهشهر در گفت و گو با خبرنگار بهشهر1400 در خصوص ترافیک خیابان امام بهشهر و انتقال بازار روز بهشهر به مکانی دیگر