راهنمای ارائه مقاله بخش چهارم زمان ارائه

1,327

در این دوره روش ها و تمرین های صحیح نحوه ارائه مقاله در کنفرانس توسط دکتر مهدی کیامهر به صورت طبقه بندی شده در چهار بخش زیر ارائه می شود 1- محتوای ارائه 2- قالب و نحوه ارائه 3- تمرین ارائه 4- زمان ارائه برای مشاهده کامل این دوره می توانید به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.