امینت به اشتراک گذاری اطلاعات

86

در این ویدیو درباره نحوه برقراری امنیت هنگام به اشراک گذاری اطلاعات صحبت میکنیم و مجوز های به اشتراک گذاری اطلاعات را بررسی میکنیم