گفتار 28 ”معنای تاریخ“

180
کل تاریخ با همه زیر مجموعه های آن معرفت بشری است.اگر آدمی معنای وجود ماضی و موجود خود را خوب بفهمد، معنای خود را نیز خوب می فهمد.
pixel