وقتی کلیه فروشی راهی برای امرار معاش می شود...

731

قالیباف در شبکه یک سیما: وقتی کلیه فروشی راهی برای امرار معاش می شود، نمی شود جلوی دین فروشی را گرفت